card

Operating, Principles

RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Work schedule of the board

Chairman of the cooperative and chairman of the board

Leader-1 Leader-2

Membership issues and record keeping

Cooperative finance, HRD, reserve fund, profit and income distribution Members' notebooks

A set of laws, rules, instructions, and procedures

Preparation and supply of raw materials Cooperative leadership, promotion and incentives

Strategic composition and business planning

Farm and landscaping Detailed annual, quarterly, monthly or operational planning of the cooperative

Organization of all members 'and delegates' meetings, documentation and certification

Board meeting, documentation and certification Cooperative advertising and marketing

Record keeping, binding, storage and protection of the cooperative

Issues of business agreements and transactions Cooperative information boards and networks

Supply and use of machinery and equipment

Vehicle issues Aimag and soum level cooperation

Industry-level collaboration and partnership

Organization and results of member and joint trainings and consultations  

Executive and office issues

   

Member group-1

Member group-2 Member group-3

Business-1

Business-2 Business-3

A-2. Five leading version

Chairman of the cooperative and chairman of the board

Leader-1 Leader-2 Leader-3 Leader-4

Membership issues and record keeping

Supply and use of machinery and equipment Cooperative finance, HRD, reserve fund, profit and income distribution Board meeting, documentation and certification Cooperative leadership, promotion and incentives

Strategic composition and business planning

Industry-level collaboration and partnership Farm and landscaping Issues of business agreements and transactions Detailed annual, quarterly, monthly or operational planning of the cooperative

Organization of all members 'and delegates' meetings, documentation and certification

Organization and results of member and joint trainings and consultations Members' notebooks Preparation and supply of raw materials Cooperative advertising and marketing

Executive and office issues

Record keeping, binding, storage and protection of the cooperative Aimag and soum level cooperation A set of laws, rules, instructions, and procedures Cooperative information boards and networks

Member group-1

Member group-2 Member group-3 Member group-4 Member group-5

Business-1

Business-2 Business-3 Business-4 Business-6

A-3. Seven leading versions

Chairman of the cooperative and chairman of the board

Membership issues and record keeping Organization of all members 'and delegates' meetings, documentation and certification Executive and office issues Strategic composition and business planning

Leader-1

Supply and use of machinery and equipment Vehicle issues Cooperative information boards and networks Cooperative advertising and marketing

Leader-2

Record keeping, binding, storage and protection of the cooperative Detailed annual, quarterly, monthly or operational planning of the cooperative Farm and landscaping Member group-1

Leader-3

Organization and results of member and joint trainings and consultations Board meeting, documentation and certification Member group-1 Business-1

Leader-4

Industry-level collaboration and partnership Aimag and soum level cooperation Member group-2 Business-2

Leader-5

Cooperative finance, HRD, reserve fund, profit and income distribution Members' notebook Member group-3 Business-3

Leader-6

Preparation and supply of raw materials Issues of business agreements and transactions Member group-4 Business-4

Leader-7

Cooperative leadership, promotion and incentives Members notebook Cooperative leadership, promotion and incentives Business-5

Б. Schedule of members of the Supervisory Board

Б-1. A three-member version

Chairman of the Supervisory Board

Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board

Board annual, quarterly and monthly work plan

Supervision of the activities of the board Monitoring the fulfillment of members' responsibilities

Implementation of decisions of the General Assembly

Cooperative financial issues Scheduled inspections

Organization of Supervisory Board meetings, documentation and certification

News and reports of the Supervisory Board Leadership of members and leaders

Execution of business agreements and transactions

Annual report and report to the general meeting Assignment results and monitoring

Organization and results of trainings and consultations

Dashboard and page output Members' notebooks

Member group-1

Member group-2 Member group-3

Business-1

Business-2 Business-3

B-1. A five-member version

Chairman of the Supervisory Board

Deputy Chairman of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board-1 Member of the Supervisory Board-2 Member of the Supervisory Board-3

Board annual, quarterly and monthly work plan

Supervision of the activities of the board Monitoring the fulfillment of members' responsibilities Execution of business agreements and transactions Assignment results and monitoring

Implementation of decisions of the General Assembly

Cooperative financial issues Scheduled inspections

Organization and results of trainings and consultations

News and reports of the Supervisory Board

Organization of Supervisory Board meetings, documentation and certification

Annual report and report to the general meeting Members' notebooks Dashboard and page output Leadership of members and leaders

Member group-1

Member group-2 Member group-3 Member group-4 Member group-5

Business-1

Business-2 Business-3 Business-4 Business-5
АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ, ЗААВАРЧИЛГАА

Албан хэрэг хөтлөлтийн зорилго, ач холбогдол:

 • Түүхэн
 • Лавлагаа
 • Нотлох баримт
 • Байгууллагын соёл

Байгууллага өөрийн онцлогт тохирсон “Албан хэрэг хөтлөлтийн зааврыг” боловсруулан мөрдөж болно

Байгууллага нь эрх хэмжээнийхээ хүрээнд удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулдаг. Үүнд:

 • Албан бичиг
 • Акт
 • Гэрээ
 • Дүрэм,журам,заавар
 • Илтгэх хуудас,илтгэл,тайлан
 • Тогтоол,зарлиг,захирамж,тушаал,шийдвэр
 • Төлөвлөгөө,удирдамж
 • Хуралдааны тэмдэглэл /тэмдэглэл, протокол/
 • Тодорхойлолт зэрэг зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг гаргана.

Зохион байгуулалт захирамжлалын баримт бичгийг А-4/210х297/, /297х210/ А-5 /210х148/ хуудсанд шаардлагын дагуу үйлдэнэ 

Баримт бичгийн бүрдэл

 • Байгууллагын билэгдэл тэмдэг/лого/
 • Байгууллагын нэр
 • Баримт бичгийн нэр
 • Огноо
 • Дугаар
 • Байгууллагын оршин буй газар /хаяг/шуудангийн индекс, факс, телексийн дугаар,
 • Хүлээн авагчийн нэр
 • Тэргүү/утга/
 • Бичвэр
 • Хавсралтын тухай
 • Баримт бичгийн хувь хүлээн авагч
 • Албан тушаалын нэр гарын үсэг, түүний тайлал
 • Тамга, тэмдэг

Хуулга буюу үлдэх хувийн арын хуудасны зүүн доод буланд

 • баталсан, зөвшөөрсөн гарын үсэг
 • боловсруулсан гарын үсэг
 • хянасан гарын үсэг
 • хэвлэгдсэн хувийн тоо 

Баримт бичгийн бүрдлийг

 • толгойн хэсэг
 • бичвэрийн хэсэг 
 • баталгааны хэсэг гэж 3 хуваана

Толгойн хэсэг

 • байгууллагын бэлэгдэл
 • байгууллагын нэр
 • баримт бичгийн нэр/албан бичгээс бусад/
 • огноо

Билэгдэл

 • А-4 хуудсанд  бэлэгдэл тэмдэг/20х24/мм
 • А-5 хуудсанд бэлэгдэл /16х20/мм хэмжээтэй байна

Огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллын дагуу

 • Зөвхөн араб тоогоор тэмдэглэнэ 
 • А-4 хуудсанд бүрэн бичилт хийнэ
 • Жишээ нь: 2007 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр
 • А-5 хуудсанд товчилсон байдлаар бичнэ
 • Жишээ нь: 2007.01.12

Албан бичгийн дугаар

Тухайн зохион байгуулалтын нэгжийн индекс болон бүртгэлийн дугаараас бүрдэнэ /3/20/

 • 3 индексийн дугаар
 • 20 бүртгэлийн дугаар
 • Тогтоол, тушаал, шийдвэр зэрэг баримт бичгийг оны эхнээс дугаарлана

Хаягийг:

Улаанбаатар-210646, факс-/976-11/-280000, утас-980001, цахим шуудан [email protected] маягаар бичсэн байна

Хүлээн авагчийг хаяглахдаа:

 • хүлээн авагчийн нэрийг өгөх оршихын 
 • байгууллагыг харьяалахын
 • албан тушаалыг нэрлэхийн ялгалаар тус тус бичнэ
 • Хүний нэрээр хаяглахдаа хаяглагчийн овгийн эхний үсгийг
 • Овгийн эхний үсгийг мэдэхгүй бол “ноён”, “хатагтай” гэсэн үгсийг хэрэглэнэ./ Жишээ нь: н.ДЭЛГЭРТ  гэж/
 • Удирдах албан тушаалтанд илгээх бичигт “танаа” үгийг хэрэглэж болно
 • Баримт бичгийг нэг төрлийн хэд хэдэн байгууллагын нэрээр хаяглахдаа
 • -Нийтлэг нэрээр бичнэ ж-нь: АЙМГУУДЫН ЗДТГ-ын ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ
 • Нэр зааж хаяглаж болно ...... ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ У.ДАВААД
 • Хоёр болон түүнээс дээш нэр бичиж болно       .... НАРТ
 • Хаягт цэргийн болон бусад цолыг зааж бичиж болно /ДОКТОР, ДЭСЛЭГЧ ГЕНЕРАЛ г.м./ 

Хэвлэмэл хуудас хэрэглэдэггүй тохиолдолд бичгийн нүүрийг хуудасны зүүн дээд өнцөгт дарж стандарт шаардлагын дагуу бусад бүрдлийг бичнэ

Бичвэрийн бүрдэл

 • Агуулгыг товч илэрхийлсэн тэргүү зохиож бичнэ
 • Тэргүүг нэг өгүүлбэрт багтаан үеэр таслалгүй бичнэ
 • Хэд хэдэн асуудал тусгагдсан бол тэргүүг ерөнхий бичиж болно.

Бичвэр үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ

 • Бичиг баримтыг зохион бүрдүүлсэн үндэслэл
 • Санал, дүгнэлт, шийдвэр
 • Зарим тохиолдолд зөвхөн 2 дахь хэсгээс бүрдэж болдог /тэмдэглэх хэсэггүй тушаах/

Бичвэрт тавигдах шаардлага

 • Хэл найуулга нь утга төгөлдөр товч тодорхой
 • Засваргүй
 • Албаны хэллэгээр /этгээд болон бүдүүлэг үг хэрэглээгүй/
 • Зөв бичгийн дүрмийн дагуу бичсэн
 • Бүлэг зүйл заалтыг тоогоор буюу үсгээр дугаарлаж  ширээс татаж болно
 • Хэрэв хавсралттай бол хавсралтын дугаарыг зааж өгнө
 • Хавсралтын баруун дээд өнцөгт хэдэн оны хэддүгээр тушаал, шийдвэрийн хавсралт болохыг тэмдэглэнэ

Бичгийн хувийг байгууллага, иргэнд явуулсан тухай тэмдэглэлийг эцэст нь бичнэ

 • Баримт бичгийн баталгааны хэсэг
 • Эрх бүхий албан тушаалын нэр
 • Гарын үсэг
 • Гарын үсгийн тайлал
 • Эрх бүхий албан тушаалтны эзгүйд: 
 • -Орлож байгаа албан тушаалтан албан тушаалын нэрийн ард холбох зураас зурж заахын тийн ялгалын дагавар хэрэглэнэ
 • -Үүрэг гүйцэтгэч толгойлж байгаа бол албан тушаалын ард “үүрэг гүйцэтгэгч”гэж бичнэ
 • Адил эрх бүхий байгууллагууд баримт бичиг хамтран гаргавал уг ажлыг зохион байгуулахад гүйцэтгэж байгаа үүргийн дарааллаар байгууллагын нэр, албан тушаалын нэр, гарын үсэг, тайлал зэргийг бичнэ.

Аливаа зөвлөл, ажлын хэсгээс гарсан баримт бичигт /баталгааны хэсэгт/ дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга гэх мэтчилэн албан тушаал, овгийн эхний үсэг нэр зэргийг гарын үсэг зурах зайтай бичнэ.

Жишээ нь:

Комиссын дарга: Л.ДОРЖ
Гишүүд: Д.БАТ
Нарийн бичгийн дарг: Н.СУВД

АНХАН ШАТНЫ ХОРШОО БҮРТГҮҮЛЭХ ДАРААЛАЛ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

/500 төгрөг Улсын бүртгэлийн газрын холбогдох дансанд тушаана/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт

/44000 төгрөг Улсын бүртгэлийн газрын холбогдох дансанд тушаана/

Эдгээр дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой

3

УБ-03 маягтыг бөглөх 

/1 хувь /

www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

4

Гишүүдээс хоршоонд оруулсан хөрөнгийг нотлох баримт

Гишүүд банкинд данс нээлгэж, хоршоонд нийлүүлсэн хөрөнгийг байршуулсан баримтаа авч ирэх. /Хоршооны тухай хуулийн 16 дугаар зүйл/

5

Хоршоог үүсгэн байгуулах тухай бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл

/1  хувь/

Тогтоолд: 
 • оноосон нэр, 
 • хаяг, 
 • үүсгэн байгуулах тухай, 
 • эрхлэх үйл ажиллагааг тусгаж, 
 • хоршооны дарга, тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгож, 
 • хоршооны дүрмийг хавсралтаар батлан, 
 • бүх гишүүд гарын үсгээ зурсан байна. 
 • Хэлэлцсэн асуудлаар хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурлын дарга, тэргүүлэгчид гарын үсгээр баталгаажуулсан байна

6

Дүрэм

/2 хувь/

Хоршооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан зүйлийн тусгаж, хоршооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. /Хоршооны тухай хуулийн 11.2.1/

7

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

/1 хувь/

Үүсгэн байгуулагч хоршооны гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй/

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

/1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар. Аль нэг үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар
ХОРШОО БАЙГУУЛАГДСАНЫ ДАРАА НЭН ТЭРГҮҮНД ХИЙХ АЖЛУУД

Нэг: Дүрэмдээ нийцсэн журмуудын төслийг  тэргүүлэгчдийн зөвлөл боловсруулан батлаж мөрдөж ажиллана. /шаардлагатай бол бүрх гишүүдийн хурлаар батлан хэрэгжүүлж ажиллаж болно/ ҮҮНД:

 • Гишүүн элсүүлэх журам
 • Тэргүүлэгчдийн ажиллах журам
 • Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам
 • Хувь Нийлүүлсэн хөрөнгийн журам
 • Хоршооны нөөцийн сангийн журам
 • Түүхий эд бүтээгдэхүүний борлуулалтанд үнийн зөрөө олгох журам
 • Ашиг хувиарлах журам
 • Гишүүдийн манлайлах дүгнэж урамшуулах журам

Хоёр: Хоршооны хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөг тэргүүлэгчдийн зөвлөл боловсрүүлан бүх гишүүдийн хурлаараа хэлэлцэж батлана.

Гурав: Хоршоо нь өөрийн үндсэн үйл ажиллагааны  болон туслах бизнесүүд дээрээ жил бүр бизнес төлөвлөгөө боловсруулан батлаж мөрдөж , хэрэгжүүлэн ажиллаж үр ашгийг тооцож явна.

Хүсэлт илгээх